Podstawowe pojęcia dotyczące środków smarnych

GĘSTOŚĆ

Pod pojęciem gęstości rozumiemy stosunek substancji do jej objętości. Dla olei zazwyczaj podajemy ją w jednostkach (kg/m3) w temperaturze +15°C lub +20°C. Gęstość olei silnikowych wynosi od 700 do 950 kg/m3 w zależności od typu oleju bazowego, jego gęstości i ilości dodatków.

 

LEPKOŚĆ

Zazwyczaj im gęstsza ciecz, tym wyższa jest jej lepkość. Jednostką miary lepkości olei najczęściej stosowaną jest cSt – centystoks = mm2/s (system SI) lub cP – centypauz = mPass (system SI). Gdy podajemy wartość lepkości to zawsze powinniśmy podać temperaturę pomiaru. Lepkość wszystkich olei szybko spada podczas podwyższania temperatury. I tak, lepkość zwyczajnego oleju silnikowego SAE 10W w temperaturze -20°C może wynosić 2000 cST, leczy przy podgrzaniu do temperatury + 100°C lepkość spadnie do ok 5.2 cSt.

 

WSKAŹNIK LEPKOŚCI

Wskaźnik lepkości (WL) charakteryzuje właściwą płynom własność fizyczną do obniżania lepkości podczas podnoszenia się temperatury płynu. Czym wyższy wskaźnik lepkości oleju, tym mniejsza zmiana lepkości wraz ze wzrostem temperatury. WL sezonowych oleji silnikowych wynosi ookoło 95-110, a wielosezonowych nawet powyżej 200.

 

TEMPERATURA SAMOZAPŁONU

Temperatura samozapłonu przedstawia stopień łatwopalności płynu. Temperatura samozapłonu to temperatura, przy której odbywa się odparowywanie takiej ilości łatwopalnych gazów, które zapalą się bez otwartego ognia.

 

TEMPERATURA ZAPŁONU

Temperatura zapłonu to temperatura, przy której gazy wyparowujące z cieczy w otwartym tyglu, palą się w obecności otwartego ognia najmniej przez pięć sekund. Temperatura samozapłonu zazwyczaj jest wyższa od temperatury zapłonu o 10-50°C.

 

TEMPERATURA PŁYNIĘCIA

Przy obniżeniu temperatury olej gęstnieje. Przy określonej temperaturze przestaje płynąć pod wpływem własnego ciężaru. Tą temperaturę nazywamy temperaturą płynięcia. Temperatura płynięcia zależy, w szczególności od lepkości oleju i jego chemicznej struktury. W olejach parafinowych zamarzanie odbywa się z powodu znajdujących się w oleju parafin, które tworzą kryształy. Olej gęstnieje tym łatwiej im łatwiej wydzielają się kryształy parafin, tworząc w oleju struktury, które przeszkadzają płynięciu.

 

LICZBA ZASADOWA TBN (rezerwa alkaliczna)

Podczas pracy silnika w oleju pojawiają się grupy kwasowe, które powstają w wyniku spalania paliwa. Istnieje konieczność ich neutralizacji, by zapobiec korozji elementów metalowych silnika. Dlatego też do oleju dodajemy dodatki, które tworzą rezerwę alkaliczną. Jej wielkość wyrażamy liczbą (TBN). Im wyższa jest jej wartość tym odporniejszy na zakwaszenie jest olej.

 

Ten post ma jeden komentarz

  1. Szukarki.pl

    Treść jest klarowna, dobrze zorganizowana i pełna przydatnych wskazówek. Autor doskonale wyjaśnia kluczowe zagadnienia. Może warto by dodać więcej przykładów praktycznych. Pomimo tego, tekst jest niezwykle edukacyjny i inspirujący.

Dodaj komentarz