Polityka Prywatności

Polityka prywatności / polityka cookies

WSTĘP:

Polityka prywatności serwisu skierowana jest do osób z niego korzystających, zwanych dalej Użytkownikami. Prezentuje zakres danych dotyczących osobistej identyfikacji Użytkownika, które gromadzi właściciel serwisu oraz mechanizmy zapewniające jego prywatność (wynikłe z przepisów prawa).

Polityka prywatności stanowi także wypełnienie obowiązku informacyjnego w stosunku do osoby, której dane dotyczą (Użytkownika), który wynika z RODO tj. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Niniejsza informacja, stanowi realizację wynikającego z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływy takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE L2016, Nr 116) – dalej jako: RODO, obowiązku informowania o zasadach przetwarzania danych osobowych.

Niniejsza informacja dotyczy zasad przetwarzania danych osobowych Użytkowników, będących naszymi kontrahentami, w tym dokonujących zakupów za pośrednictwem Sklepu internetowego dostępnego na stronie www.olejeklimowicz.pl

 1. Administrator danych – administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Andrzej Klimowicz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Andrzej Klimowicz, 15-569 Białystok, ul. Myśliwska 2A NIP 966-020-91-59, REGON 05015420
 2. Administrator nie ustanowił inspektora danych osobowych. Wszelkich informacji odnoszących się do przetwarzania przez Administratora można uzyskać w siedzibie Administratora wskazanym w pkt. 1, jak również telefonicznie pod numerem telefonu: 856755737, albo mailowo pod adresem poczty elektronicznej: zamowienia@olejeklimowicz.pl
 3. Cele i podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych; w nawiasach została wskazana podstawa prawna przetwarzania:
  1. na potrzeby zawarcia umowy lub wykonania określonych usług lub świadczeń; Dane osobowe pozyskujemy od Pani/Pana w chwili zawierania umowy, składania zamówienia i kupowania naszych Towarów albo korzystania z naszych usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  2. w celu przygotowania dla Pani/Pana oferty zawarcia umowy, świadczenia usługi albo odpowiedzi na złożoną przez Państwa ofertę zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO);
  3. może wystąpić sytuacja, w której konieczne będzie rozpatrywanie, odpowiadanie na kierowane przez Państwa do nas zgłoszenia dotyczące umowy lub świadczonej usługi lub rozpatrywanie reklamacji związanych z zawartą umową lub świadczonymi usługami, co będzie uzasadniać przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit b RODO; 6 ust. 1 lit. c RODO);
  4. konieczne jest przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w celu realizacji obowiązków spoczywających na nas, a wynikających z przepisów prawa podatkowego lub o rachunkowości, do których zalicza się w szczególności wystawienie faktury, rachunku, rozliczenie podatku VAT, rozliczenie sprzedaży, prowadzenie dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  5. w przypadku wystąpienia między nami sporu co do sposobu, jakości i należytego wykonania lub niewykonania umowy lub usługi konieczne może być przetwarzanie Państwa danych również w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W tym wypadku przetwarzamy Państwa dane osobowe w prawnie uzasadnionym interesie jakim jest dochodzenie naszych praw lub ochrona przed nieuprawnionymi roszczeniami lub żądaniami.
  6. Będziemy przechowywać i przetwarzać Państwa dane osobowe również w celu tworzenia wewnętrznych statystyk, rejestrów i baz danych Klientów, w tym również na potrzeby wymogów RODO i przepisów prawa, przetwarzanie jest zatem dokonywane z uwagi na nasz uzasadniony interes jakim jest dążenie do przyspieszenia procedur, poprawa efektywności działania, zwiększenia przejrzystości gromadzonych danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W niektórych przypadkach obowiązek tworzenia statystyk, rejestrów bez danych może wynikać z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usług lub zawarcia umowy.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przez nas przechowywane przez:
  1. przez cały okres niezbędny dla realizacji umowy, świadczenia usługi lub realizacji innych czynności na Państwa rzecz;
  2. przez okres 5 lat, z uwagi na obowiązek przechowywania przez ten okres dokumentacji podatkowej albo przez okres archiwizacji wynikający z innych przepisów prawa;
  3. przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartymi umowami lub realizowanymi usługami.
 6. Dane osobowe będą przekazywane tzw. odbiorcom danych osobowych tj. podmioty współpracującym z Administratorem w zakresie świadczenia na jego rzecz usług w szczególności: księgowych, kadrowo-podatkowych, prawnych, ubezpieczeniowych, audytowych, usług hostingowych, teleinformatycznych, branży IT, windykacyjnych, przedsiębiorstwa kurierskie, przedsiębiorstwa świadczące usługi przewozu towarów, usługi pocztowe, kontrahenci i klienci Administratora, jak również współpracujące z Administratorem inne podmioty świadczące usługi prawne samodzielnie decydujący o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych;
 7. Dane osobowe przez nas przetwarzane mogą być przekazywane również organom administracji publicznej, organom innych państw członkowskich UE, organom wymiaru sprawiedliwości, organom ścigania, komornikom, jeżeli taki obowiązek wynika z przepisów prawa na żądanie lub w zakresie niezbędnym dla podjęcia określonych czynności przez te organy i podmiotu.
 8. Informujemy, że w stosunku do Państwa danych osobowych nie stosujemy zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania
 9. Informujemy, że w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru – którym aktualnie w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia tych danych, cofnięcia zgody co do ich przetwarzania
 11. Posiada Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej Danych osobowych jeżeli podstawą przetwarzania tych Danych osobowych jest wykonywanie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi lub przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.

Wniesienie sprzeciwu skutkuje zaprzestaniem przez nas dalszego przetwarzania tych danych, chyba że ich przetwarzanie będzie konieczne z uwagi na istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw istniejących po naszej stronie lub podstaw do dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi.

Informacja dotycząca pików Cookies i bezpieczeństwa danych

 1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator, o którym mowa w części I.,
 3. Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies stosowane w serwisie nie przechowuje żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników i służą do celów statystycznych.
 4. Domyślnie oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka) zezwala na obsługę plików cookies na urządzeniu Użytkownika, na którym jest uruchomiona. W większości przypadków oprogramowanie w tym zakresie można skonfigurować samodzielnie w tym między innymi wymusić automatyczne blokownie plików cookies. Kwestie związane z konfiguracją sposobu obsługi plików cookies znajdują się w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowe). Należy mieć na uwadze, że ustawienia ograniczeń w stosunku do obsługi plików cookies mogą mieć wpływ na działanie niektórych funkcjonalności serwisu.
 5. Pliki cookies wykorzystywane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb; tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 6. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 7. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu; ◦„wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  3. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 8. Wskazujemy, że szczegółowe zasady zmiany ustawień plików Cookies, w zależności od wykorzystywanej przeglądarki internetowej dostępne są pod adresami:
  1. Internet Explorer ™ – https://support.microsoft.com/pl-pl/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer
  2. Mozilla Firefox ™ – https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek
  3. Chrome™ – https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl
  4. Opera ™ – https://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/
  5. Safari™ – https://support.apple.com/pl-pl/HT201265 

Odnośniki do innych stron umieszczonych na stronie serwisu

Właściciel serwisu informuje, że serwis zawiera odnośniki do innych stron WWW. Właściciel serwisu zaleca zapoznanie się politykami prywatności tam obowiązującymi, gdyż nie ponosi za nieodpowiedzialności. 

Zabezpieczenie danych użytkowników w Serwisie

Opis środków technicznych i organizacyjnych zabezpieczających zawarty jest Polityce Bezpieczeństwa (ochrony danych osobowych) właściciela serwisu. W szczególności stosowane są następujące zabezpieczenia:

 1. Dane pobierane automatycznie przez serwer są zabezpieczone poprzez mechanizm uwierzytelniania dostępu do serwisu
 2. Dane pobierane od użytkowników podczas procesu rejestracji są zabezpieczone protokołem SSL oraz poprzez mechanizm uwierzytelniania dostępu do serwisu
 3. dostęp do administrowania serwisem odbywa się z zastosowaniem mechanizmu uwierzytelniania 

Informacje dotyczące zmian w polityce prywatności

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje w treści polityki prywatności.