Regulamin zakupów sklepu internetowego Oleje Klimowicz

§ 1 Słownik pojęć

 

Użytym w treści niniejszego dokumentu pojęciom pisanym Wielką litera nadaje się następujące znaczenie:

1.    Sprzedawca – Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Andrzej Klimowicz, 15-569 Białystok, ul. Myśliwska 2A, NIP 966-020-91-59, REGON 05015420

2.    Sklep – sklep internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny na Domenie, za pośrednictwem którego Kupujący może składać Zamówienia.

3.    Domena – strona internetowa (www) dostępna pod adresem internetowym: www.olejeklimowicz.pl

4.    Kupujący – każdy podmiot składający zamówienie w Sklepie (konsument lub osoba nieposiadająca statusu konsumenta) lub korzystający z Usług elektronicznych.

5.    Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; pod pojęciem Konsumenta w rozumieniu Regulaminu rozumie się również osobę fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby fizycznej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

6.    Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady świadczenia przez Sprzedawcę Uslug elektronicznych oraz zawierania umów sprzedaży Towarów w Sklepie,

7.    Rejestracja/Zarejestrowanie – jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Kupującego konta, dokonana z wykorzystaniem interaktywnego formularza udostępnionego przez Sprzedawcę na Domenie,

8.    Towar – rzecz ruchoma, dostępna w sprzedaży w Sklepie, w szczególności oleje i płyny motoryzacyjne oraz środki smarne,

9.    Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego zmierzające do zawarcia umowy sprzedaży Towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu, określające co najmniej rodzaj i liczbę Towarów,

10.  Konto – element oprogramowania Sklepu dostępny na Domenie stanowiący realizację Usługi świadczonej drogą elektroniczną – Moje Konto i umożliwiający Kupującemu dostęp do informacji gromadzonych przez Sprzedawcę, takich jak w szczególności: historia zamówień, historia płatności, możliwość sprawdzenia, na jakim etapie realizacji jest złożone zamówienie, możliwość szybszego składania zamówień bez potrzeby wypełniania formularzy z danymi, przypominania hasła dostępu i jego zmiany,

11.  Usługa elektroniczna – usługa świadczoną drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną tj. wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne,

12.  Newsletter – Usługa elektroniczna będąca formą informacji rozsyłanej za pomocą poczty elektronicznej do Kupujących oraz innych użytkowników Sklepu,

13.  Trwały nośnik – materiał lub narzędzie umożliwiające przechowywanie informacji, w sposób umożliwiający dostęp do tych informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.

 

§ 2 Postanowienia ogólne

1.    Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży Towarów znajdujących się w Sklepie oraz zasady korzystania ze Sklepu oraz usług świadczonych przez Sprzedawcę z wykorzystaniem Domeny.

2.    Regulamin zawiera również informacje dotyczące:

a)    wymogów technicznych dla urządzeń Kupującego niezbędnych dla prawidłowego korzystania ze Sklepu i Usług elektronicznych;

b)    zakazu dostarczania przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym;

c)    zasad odstępowania i rozwiązywania zawieranych umów sprzedaży Towarów oraz umów o Usługi elektroniczne,

d)    zasad składania i rozpatrywania reklamacji,

e)    pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów.

3.    Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby przekazywane w niniejszym Regulaminie informacje dotyczące zasad współpracy z Kupującym były czytelne, przedstawione prostym i zrozumiałym językiem. W przypadku ewentualnych pytań lub wątpliwości Sprzedawca zachęca do kontaktu celem ich wyjaśnienia.

4.    Sprzedawca nieodpłatnie udostępnia Kupującemu Regulamin w chwili rozpoczęcia korzystania z Domeny, przed rozpoczęciem korzystania przez Kupującego z Usług elektronicznych lub przed zawarciem umowy sprzedaży Towarów, a także – na żądanie Kupującego, które może zostać zgłoszone w dowolny sposób – w taki sposób, który umożliwia mu pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu w systemach operacyjnych urządzeń, którymi posługuje się Klient, w szczególności poprzez przesłanie Regulaminu na Trwałym nośniku na adres poczty elektronicznej lub adres korespondencyjny wskazany przez Kupującego. Regulamin udostępniany jest w Domenie pod adresem o którym mowa w § 1.

5.    Kupujący ma obowiązek zapoznać się z treścią Regulaminu najpóźniej w chwili rozpoczęcia korzystania z Usług elektronicznych lub w chwili składania oświadczenia zmierzającego do zawarcia umowy sprzedaży Towarów.

6.    Zapoznanie się i akceptacja postanowień Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna dla świadczenia przez Sprzedawcę Usług elektronicznych lub dla zawarcia umowy sprzedaży Towarów. Zapoznanie się z treścią i akceptacja Regulaminu może następować w sposób wyraźny lub dorozumiany – jeśli po zapoznaniu się z Regulaminem, lub po powstaniu możliwości zapoznania się z Regulaminem, Kupujący kontynuuje korzystanie z Usług lub składa oświadczenia mające na celu zawarcie umowy sprzedaży Towarów.

7.    Sprzedawca świadczy Usługi elektroniczne oraz zawiera umowy sprzedaży Towarów zgodnie i na zasadach określonych w Regulaminie.

8.    Kupujący ma możliwość kontaktu ze Sprzedawcą poprzez pocztę e-mail (zamowienia@olejeklimowicz.pl), telefonicznie pod numerem 85 6755 737, korespondencyjnie na adres Sprzedawcy wskazany w § 1, osobiście w siedzibie Sprzedawcy, z wykorzystaniem Formularza kontaktowego

9.    Sprzedawca obsługuje zawierane umowy oraz świadczone Usługi w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach wskazanych w Domenie. We wskazanych terminach możliwy jest również kontakt ze Sprzedawcą.

§ 3 Warunki funkcjonowania Kupującego w Sklepie i na Domenie

 

1.    Dla prawidłowego zawierania umów, jak również korzystania z Usług elektroniczych oraz zapoznawania się z zawartością Domeny wymagane jest włączenie obsługi plików „Cookies” w przeglądarce internetowej z której korzysta Klient, jak również spełnianie przez urzędzenie elketroniczne Kupującego minimalnych wymogów technicznych do których zalicza się: dostęp do Internetu, posiadanie przeglądarki internetowej takiej jak: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej, dostęp do poczty elektronicznej, włączenie w przeglądarce internetowej obsługi Javascript.

2.    Sprzedawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną (przez Internet) może wiązać się z zagrożeniem cyberprzestępczością.

3.    Klient korzystający z sieci Internet, jak również korzystający z Usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym oferowanych przez Sprzedawcę, musi pamiętać, że korzystanie to wiąże się ze zwiększoną podatnością na ataki cyberprzestępcze do których zalicza się: wirusy, zadziałania oprogramowania typu spyware, 3)           obecność i działanie robaków internetowych (worm), czyli szkodliwego oprogramowania zdolnego do samopowielania, sniffing.

4.    W celu zmniejszenia ryzyka ataku cyberprzestępczego Sprzedawca zaleca stosowanie właściwych środków ochrony a w szczególności aktualizowanych programów antywirusowych i zapór sieciowych, programów antyszpiegowskie, wykorzystywanie wyłącznie sprawdzonych i weryfikowalnych połączeń internetowych, unikanie w Internecie działań zwiększających ryzyko ujawnienia jako danych osobowych, danych logowania lub innych informacji poufnych Kupującego.

5.    Kupujący obowiązany jest do korzystania Domeny, Sklepu oraz Usług elektronicznych w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami. Zakazane jest przesyłanie i wprowadzanie do systemu teleinformatycznego Sklepu lub Domeny danych bezprawnych lub niezgodnych z rzeczywistością.

6.    W przypadku, gdy Sprzedawca uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Kupującego, upoważniony jest do niezwłocznego zablokowania dalszego przesyłania tych treści, jak również czasowego zaprzestania świadczenia usług na rzecz Kupującego, którego działania lub zaniechania mają charakter bezprawny. O powyższym, o ile jest to możliwe i uzasadnione niezwłocznie informuje Usługobiorcę wzywając do niezwłocznego zaprzestania naruszeń.

7.    Wznowienie świadczenia usług następuje niezwłocznie po zaniechaniu przez Kupującego czynności bezprawnych, nie później niż w ciągu 48 godzin od tej chwili, chyba że dalsze świadczenie usług nie jest możliwe w świetle przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

 

§ 4 Warunki zawierania umowy sprzedaży Towarów

 

1.    Sprzedawca umożliwia Kupującemu zawieranie umowy sprzedaży Towarów na zasadach określonych w poniżej.

2.    Przedmiotem sprzedaży są Towary prezentowane przez Sklep w chwili składania Zamówienia.

3.  Wszystkie Towary mogące być przedmiotem umowy sprzedaży pozostają zgodne z umową w rozumieniu art. 43b Ustawy o prawach konsumenta.

4.  Wszystkie ceny prezentowane na stronie internetowej Sklepu podawane są w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym Towarze nie zawiera kosztów przesyłki.

5.  Sprzedawca dokonuje sprzedaży za pośrednictwem Sklepu na terenie Polski.

6.  Sprzedawca ma prawo do zmiany ceny Towarów, wprowadzania oraz wycofania Towarów, udzielania rabatów na poszczególne Towary oraz przeprowadzania i odwoływania promocji w Sklepie. Nie ogranicza to jednak w żaden sposób praw nabytych przez Kupujących; tj. zmiany nie dotyczą Zamówień, które zostały złożone.

7.  Zawieranie umowy sprzedaży Towarów może nastąpić poprzez złożenie Zamówienia3. Koszty wynikające z korzystania z sieci Internet przez Kupującego, uzależnione są od cennika operatora telekomunikacyjnego lub dostawcy usługi dostępu do Internetu, z którego korzysta Kupujący i obciążają go osobiście.

§ 5 Składanie zamówień

1.    Zamówienia dokonywane za pośrednictwem Sklepu można składać przez całą dobę.

2.    W celu złożenia Zamówienia należy dodać wybrany Towar poprzez funkcję „Dodaj do koszyka”, a następnie postępować zgodnie z dalszymi informacjami wyświetlanymi na stronie Sklepu, poprzez wypełnienie formularza wykorzystywanego do złożenia Zamówienia, potwierdzeniu zapoznania się z Regulaminem, aż do kliknięcia przycisku „Złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty” albo „Kupuję i płacę” lub innego o równoważnym znaczeniu.

3.    Sprzedawca wskazuje, że naciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty”, „Kupuję i płacę” lub innego o równoważnym znaczeniu – w momencie składania Zamówienia stanowi potwierdzenie przez Kupującego, że wie, że złożenie zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty za Towary ustalonej ceny.

4.    Po złożeniu Zamówienia poprzez serwis Sklepu Kupujący otrzymuje niezwłocznie (w ciągu 1 dnia roboczego) e-mail będący potwierdzeniem złożenia Zamówienia – wraz ze wszystkimi istotnymi warunkami Zamówienia.

5.    Zawartość Sklepu jest prezentowana wyłącznie w celu informacyjnym. Przyjęcie Zamówienia do realizacji następuje dopiero po jego potwierdzeniu przez Sprzedawcę, co następuje po otrzymaniu drugiego maila, potwierdzającego przyjęcie Zamówienia do realizacji. Z ta chwilą dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży Towarów.

6.    W przypadku gdy nie jest możliwe zrealizowania Zamówienia, Sprzedawca, w terminie wskazanym w ust. 4, wysyła na adres poczty elektronicznej wskazany przez Kupującego w trakcie składania Zamówienia informację o tym, że nie może zrealizować Zamówienia i odrzuca ofertę zawarcia umowy. W przypadku, gdy w procesie składania oferty Kupujący dokonał już zapłaty ceny za Towary i kosztów dostawy, Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia zawiadomienia o odrzuceniu oferty, dokonuje zwrotu wpłaconej kwoty przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient.

7.    Kupujący posiadający swoje Konta mogą sprawdzić aktualny status Zamówienia po zalogowaniu się na swoje Konto na stronie Sklepu.

8.    Anulowanie lub modyfikacja Zamówienia jest możliwa przez Kupującego do czasu potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji. W tym celu należy skontaktować się ze Sprzedawcą najszybciej jak to jest możliwe (e-mailem lub telefonicznie). Nie narusza to w żaden sposób praw Konsumentów do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od odebrania Towaru.

9.    Sprzedawca udostępnia następujące sposoby realizacji płatności:

a)    przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy o nr 61 1020 1332 0000 1002 0028 5635 (PKO BP)

b)    pośrednictwem systemu płatności elektronicznych Przelewy24 (świadczonych przez PayPro S.A, ul. Kancelarska 15, 60-327 Poznań),

10.  Kupujący dokonujący zapłaty przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych powinien zapłacić za Towar wraz kosztami dostawy w terminie 7 dni od dnia otrzymania wiadomości e-mail, o której mowa w § 3 ust. 5 Regulaminu.

11.  Informacje o kosztach związanych z dostawą są uwidaczniane w trakcie procedury składania Zamówienia (w formularzu wypełnianym przez Kupującego na potrzeby złożenia Zamówienia). Ponadto informacja o standardowych kosztach dostawy uwidoczniona została w zakładce „Wysyłka” na stronie głównej Sklepu. Koszty dostawy doliczane są do ostatecznej kwoty do zapłaty przez Kupującego (z wyjątkiem odbioru osobistego gdzie koszty te wynoszą dla Kupującego 0,00 zł). 

12.  W przypadku, gdy wyłącznie co do części Zamówienia zachodzi podstawa do odrzucenia oferty Strony mogą postanowić, że zawarcie umowy sprzedaży Towarów będzie dotyczyło wyłącznie tej części, która może być zrealizowana. Postanowienia ust. 6 stosuje się odpowiednio. 

§ 6 Realizacja Zamówień

 1.    Warunkiem realizacji Zamówienia złożonego przez Kupującego jest podanie przy wypełnianiu interaktywnego formularza prawdziwych danych osobowych i kontaktowych (umożliwiających weryfikację i potwierdzenie przyjęcia Zamówienia).

2.    Klient zobowiązany jest do wprowadzania do systemu Sklepu danych zgodnie z rzeczywistością.

3.    W przypadku stwierdzenia błędnego lub niedostatecznego wypełnienia formularza Zamówienia Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby skontaktować się z Kupującym w celu potwierdzenia złożenia Zamówienia. Jeśli Zamówienia nie będzie można potwierdzić w terminie 7 dni z uwagi na brak możliwości kontaktu z Kupującym oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca.

4.    Procedura realizacji Zamówienia zostaje uruchomiona w przypadku Zamówień płatnych przelewem/za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych – po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sprzedawcy.

5.    Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby przesyłka została nadana w możliwie jak najkrótszym terminie. Termin realizacji Zamówienia (wraz z dostawą) wynosi średnio 7 dni. W przypadku przewidywanego przedłużenia czasu realizacji Zamówienia Kupujący jest o tym każdorazowo i niezwłocznie informowany poprzez pocztę e-mail.

6.    Jeżeli kupującym jest Konsument, Sprzedawca wydaje Towar Kupującemu, nie później niż trzydzieści dni od dnia zawarcia umowy, chyba że umowa stanowi inaczej

7.    Dowodem dokonania zakupu jest paragon lub faktura VAT, które Kupujący otrzymuje wraz z Towarem lub w oddzielnej przesyłce.

8.    Kupujący może wybrać jeden z poniższych sposobów realizacji dostawy:

a)    wysyłka Towaru firmą kurierską,

9.    Miejscem spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę jest wskazane przez Kupującego w procedurze składania Zamówienia miejsce odbioru Towaru (adres dostawy).

10.  Odbierając dostarczoną przez przewoźnika przesyłkę Kupujący obowiązany jest ją zbadać (na podstawie art. 545§ 2 Kodeksu cywilnego). W przypadku uszkodzenia przesyłki Sprzedawca zaleca sporządzenie protokołu szkody w obecności przewoźnika oraz niezwłoczne poinformowanie o tym Sprzedawcy.

11.  Brak sporządzenia protokołu szkody nie jest równoznaczny z wygaśnięciem prawa konsumenta do złożenia reklamacji w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie przesyłki; protokół jest jednak pomocny w procedurze reklamacji. Brak protokołu uszkodzenia przesyłki może utrudnić Konsumentowi dochodzenie ewentualnych roszczeń od Sprzedawcy oraz ustalenie osoby odpowiedzialnej za uszkodzenie przesyłki. Reklamacje w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie przesyłki złożone przez Kupujących niebędących Konsumentami, bez załączonego protokołu szkody, nie będą rozpatrywane. 

§ 7 Usługi elektroniczne

 

1.    Sprzedawca świadczy na swojej Domenie Usługi elektroniczne do których zalicza się:

a)    Formularz kontaktowy

b)    Dostęp do portali społecznościowych

c)    Moje Konto

d)    Dodawanie opinii

e)    Newsletter

2.    Sprzedawca świadczy wszystkie usługi o których mowa w ust. 1 bezpłatnie, a zatem przez cały czas korzystania z usługi Kupujący nie ponosi.

3.    Sprzedawca świadczy usługi o których mowa w ust. 1 do chwili rezygnacji z nich przez Kupującego.

 

§ 8 Formularz kontaktowy

 

1.    Usługa Formularz kontaktowy umożliwia Kupującemu kontakt ze Sprzedawcą w celu uzyskania informacji dotyczących oferty Sprzedawcy, warunków i realizacji umowy, ofery dotyczącej świadczonych usług, porady, lub w innym celu, z wykorzystaniem interaktywnego formularza dostępnego w Domenie w zakładce „Kontakt”. 

2.    Umowa na świadczenie Formularza Kontaktowego ma charakter jednorazowy. Celem skorzystania z Formularza kontaktowego Kupujący wypełnia pola interaktywnego formularza poprzez wpisanie wymaganych danych i informacji oraz treści kierowanej do Sprzedawcy wiadomości.

3.    Z chwilą naciśnięcia przycisku „Wyślij” treść wiadomości Kupującego przekazywana jest automatycznie drogą elektroniczną do Sprzedawcy. Z tą chwilą wyświetlany jest Kupującemu komunikat, że jego wiadomość została wysłana.

4.    Umowa o świadczenie Formularza kontaktowego zawierana jest w chwili podjęcia czynności o których mowa w ust. 3 zd. 1 – na czas określony – do momentu wyświetlenia się Klientowi komunikatu o którym mowa w ust. 3 zd. 2. Z chwilą wyświetlenia się komunikatu umowa o świadczenie Usługi Formularza kontaktowego ulega rozwiązaniu.

5.    Klient ma możliwość zrezygnować z korzystania z Formularza kontaktowego w każdym momencie, bez wskazywania przyczyny i bez podnoszenia kosztów, poprzez zaniechanie dokonania czynności zmierzających do wysłania wiadomości do Sprzedawcy.

 

§ 9 Dostęp do portali społecznościowych

 

1.    Sprzedawca umożliwia Kupującym korzystanie z usługi „plug-in” / hiperłącza (dalej jako: wtyczki) portali społecznościowych tj. Facebook, Instagram itp.

2.    Sprzedawca zastrzega ograniczenia lub poszerzenia dostępności wtyczek, w szczególności w przypadku rezygnacji z korzystania z danego portalu społecznościowego przez Sprzedawcę. Zmiana o której mowa w zd. 1 nie stanowi zmiany Regulaminu.

3.    Wtyczka portalu społecznościowego dostępnego na Domienie oznaczona jest logo danego portalu lub jego dostawcy/operatora.

4.    Korzystanie z usługo Dostępu do portali społecznościowych następuje, poprzez kliknięcie na logo portalu i ma charakter jednorazowy. Kliknięcie na logo portalu umożliwia Kupującemu przekierowanie na profil (konto) Sprzedawcy prowadzony na wybranym portalu społecznościowym, a o ile Klient posiada Konto na wybranym portalu społecznościowym, również dalsze korzystanie z usług tego portalu.

5.    Sprzedawca oświadcza, że nie ma wpływu na zasady i ograniczenia związane z korzystaniem z portali oraz zasady funkcjonowania udostępnionych wtyczek portali społecznościowych. Z uwagi na powyższe, celem ustalenia wskazanych zasad i procedur koniecznym jest uzyskanie informacji od ich dostawców/operatorów, którym w przypadku portalu Facebook jest Meta Platforms z siedzibą: Menlo Park, California 94025, USA.

 

§ 10 Moje konto

 

1.    Usługa Moje Konto umożliwia Klientowi dostęp i korzystanie z Konta.

2.    Umowa o świadczenie Moje Konto zostaje zawarta w momencie dokonania Zarejestrowania. W tym momencie dochodzi również do utworzenia Konta.

3.    Utworzenie Konta może nastąpić w chwili dokonywania pierwszego zakupu w Sklepie. W tym celu Kupujący zobowiązany jest do wypełnienia pól interaktywnego formularza poprzez wpisanie wymaganych danych i informacji, w tym ustalonej nazwy konta użytkownik oraz hasła. Z chwilą złożenia Zamówienia dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie Usługi elektronicznej Moje Konto. Umowa o świadczenie Moje Konto zawierana jest na czas nieokreślony.

4.    Kupujący ma możliwość rozwiązania umowy o której mowa w ust. 3 w każdym momencie, bez wskazywania przyczyny i bez podnoszenia kosztów, poprzez złożenie Sprzedawcy na Trwałym nośniku w formie elektronicznej lub pisemnej oświadczenia o rezygnacji/rozwiązaniu umowy o świadczenia Usługi elektronicznej Moje Konto.

5.    Kupujący jest zobligowany do niezwłocznej aktualizacji danych podawanych w procesie Zarejestrowania. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wadliwość świadczenia usługi w przypadku zaniechania przez Kupującego czynności o których mowa w zd. 1 i powstałe po stronie Kupującego szkody lub utrudnienia w korzystaniu z Mojego Konta.

6.    Kupujący jest zobligowany do zachowania hasła w tajemnicy i nieujawniania go innym podmiotom. Kupujący w ramach funkcjonalności Mojego Konta uprawniony jest do wielokrotnego modyfikowania treści hasła.

7.    Dla korzystania z Mojego Konta konieczne jest zalogowanie do systemu Mojego Konta za pomocą formularza logowania, poprzez wpisanie adresu poczty elektronicznej podanego w chwili dokonywania Zarejestrowania oraz hasła.

8.    Usługa elektroniczna Moje Konto pozwala na korzystanie z funkcjonalności Konta.

§ 11 Dodawanie opinii

 

1.    Usługa elektroniczna Dodaj opinię ma charakter jednorazowy. 

2.    Celem skorzystania z Dodaj opinię Kupujący korzysta z opcji „Opinie” dostępnej w opisie każdego Towaru, a następnie wpisuje w polu interaktywnego formularza swoją nazwę użytkownika (może to być imię i nazwisko, samo imię, bądź tez nick), adres poczty elektronicznej oraz treść opinii odnoszącej się do danego Towaru.

3.    Po wykonaniu czynności, o której mowa w ust. 2, na stronie internetowej sklepu w zakładce opinie pojawia się opinia Kupującego, co skutkuje zrealizowaniem w tym zakresie Usługi elektronicznej Dodaj opinię. 

4.    Sprzedawca umożliwia również przechowywanie w systemie Domeny danych wpisanych w pola interaktywnego formularza

§ 12 Newsletter

1.    Usługa elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. 

2.    Zapisując się do Newslettera w Sklepie Kupujący (lub inny użytkownik Sklepu) wyraża zgodę na wykorzystywanie e-maila podanego przez Kupującego (lub innego użytkownika Sklepu) do informowania go o nowościach, promocjach i rabatach.

3.    Po wypełnieniu pół interaktywnego formularza w celu zapisania się do Newslettera, Kupujący otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym link aktywacyjny.

4.    Sprzedawca wskazuje, że wysłanie wiadomości z linkiem aktywacyjnym, o której mowa w ust. 3, ma na celu weryfikację, że wskazane w procesie rejestracji dane są prawidłowe i że to Kupujący jest faktycznym dysponentem tego adresu poczty elektronicznej, zainteresowanym korzystaniem z Newslettera.

5.    Z chwilą kliknięcia przez Kupującego przycisku/linka aktywacyjnego o którym mowa w ust. 4 dochodzi do zawarcia pomiędzy Kupującym i Sprzedawcą umowy o świadczenie Newslettera.

6.    W przypadku, gdy Kupujący przestaje być dysponentem adresu poczty elektronicznej wykorzystywanej w celu świadczenia Newslettera zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Sprzedawcę. W przeciwnym wypadku Newsletter będzie w dalszym ciągu świadczony na dotychczasowy adres poczty elektronicznej. W przypadku podjęcia przez Kupującego decyzji o woli dalszego korzystania z Newslettera z wykorzystaniem innego adresu poczty elektronicznej konieczne jest ponowne przeprowadzenie procedury zapisania do Newslettera.

7.    W każdej chwili i bez podania przyczyny Kupujący (lub inny użytkownik Sklepu) ma prawo zrezygnować z Newslettera. Aby zażądać wypisania z Newslettera, wystarczy złożyć w tym zakresie na Trwałym nośniku oświadczenie poprzez np. wiadomość e-mail na adres zamowienia@olejeklimowicz.pl lub złożyć taką dyspozycję w siedzibie Sprzedawcy, lub wysłać pocztą. 

§ 13 Rękojmia, odpowiedzialność z tytułu braku zgodności towaru z umową i gwarancja

1.    Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego za zgodność świadczenia i Towaru z umową na zasadach określonych w Rozdziale 5a tj. art. 43a i nast. Ustawy o prawach konsumenta (w przypadku Kupujących będących Konsumentami) oraz na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, w szczególności w przepisach art. 556 oraz art. 5561-5563 KC.

 

2.    Kupujący uprawniony jest do złożenie reklamacji dotyczącej zakupionego Towaru.

3.    Reklamacja winna być złożona przez Zamawiającego na trwałym nośniku oraz wskazywać zastrzeżenie Zamawiającego, przedmiot reklamacji, jak również oczekiwany sposób rozpatrzenia reklamacji. Reklamacja może być złożona na przykład pisemnie listem na adres Sprzedawcy lub za pomocą poczty e-mail: zamowienia@olejeklimowicz.pl

4.    Przed złożeniem reklamacji zalecane jest skontaktowanie się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie – pomoże to w sprawniejszym rozpatrzeniu reklamacji.

5.    Składając reklamację Sprzedawca zaleca podanie danych kontaktowych Kupującego, numeru Zamówienia, jeżeli reklamacja dotyczy Towaru, dokładne opisanie przyczyn reklamacji i żądań wobec Sprzedawcy, a także w miarę możliwości dołączenie dokumentu sprzedaży bądź jego kserokopii. Reklamacje złożone przez Kupującego niebędącego Konsumentem, bez załączonego dokumentu sprzedaży, nie będą rozpatrywane.

6.    W chwili otrzymania reklamacji, Wykonawca potwierdza jej otrzymanie.

7. W razie konieczności uzupełnienia ewentualnych braków reklamacji – Sprzedawca niezwłocznie skontaktuje się z Kupującym.

8.    Kupujący nie będący Konsumentem jest zobowiązany dostarczyć rzecz wadliwą do siedziby Sprzedawcy. Reklamowany przez Konsumenta towar jest odbierany przez Sprzedawcę lub na jego koszt.

9.    Zobowiązujemy się ustosunkować do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

10.    W przypadku uznania reklamacji oraz w przypadku upływu terminu jej rozpatrzenia o którym mowa w ust. 9 Sprzedający niezwłocznie czyni zadość żądaniu Kupującego. Wykonawca informuje Zamawiającego o przewidywalnym terminie wykonania uznanego roszczenia reklamacyjnego. Termin jest ustalany w sposób respektujący związane z tym niedogodności dla Zamawiającego, zakres koniecznych prac, przedmiot reklamacji. 

11.  W procedurze reklamacji Sprzedawca nie przewiduje możliwości pozasądowego rozstrzygnięcia sporu.

12.  Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), narzędziem służącym pozasądowemu rozstrzyganiu sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii Europejskiej a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w UE jest platforma ODR (Online Dispute Resolution). Jest ona dostępna pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Rozstrzyganie sporów tą metodą ma charakter bezpłatny i dobrowolny.

13.  Kupujący może wykonywać uprawnienia do złożenia reklamacji  niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

14.  Uprawnienia Kupującego z tytułu reklamacji nie ograniczają uprawnień Kupującego wynikających z gwarancji udzielonej przez gwaranta – na zasadach wskazanych w dokumencie gwarancyjnym, o ile takowy dokument zostanie do Towaru dołączony.

15.  Sposób realizacji gwarancji jest ustalony przez gwaranta w dokumencie gwarancyjnym. Termin gwarancji wynosi dwa lata od dnia wydania Towaru Kupującemu, chyba że dokument gwarancyjny stwierdza inaczej. 

§ 14 Odstąpienie od umowy

1.    Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży Towarów zakupionych u Sprzedawcy bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie w terminie czternastu dni, licząc od dnia wydania Towaru (tj. od dnia od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem

2.    Odstępując od umowy sprzedaży Towaru Konsument może posłużyć się wzorem oświadczenia znajdującym się tutaj, jednak nie jest to obowiązkowe.

3.    Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów m.in.:

– w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
– w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
– w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

4.    W razie odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest do zwrotu Towaru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.

5.    Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

6.    W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, poza kosztami dostarczenia Towaru do Konsumenta niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu przez Konsumenta prawa odstąpienia od umowy.

7.    Zwrot płatności jest dokonywany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jaki został przez Konsumenta użyty w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Konsument zgodził się na inne rozwiązanie. W przypadku płatności za pobraniem, zwrot płatności następuje przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Konsumenta, co nie wiąże się dla Konsumenta z żadnymi kosztami.

8.    Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru.

9.    Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru – zgodnie z cennikiem przewoźnika, przy pomocy którego Konsument dostarcza zwracany Towar do Sprzedawcy, tj. Konsument odsyła Towar do Sprzedawcy na własny koszt, który nie podlega zwrotowi.

10.  Kupujący nieposiadający statusu Konsumenta nie ma uprawnienia do odstąpienia od umowy w terminie czternastu dni. Wobec takich Kupujących zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu cywilnego. 

§ 15 Ochrona danych osobowych i prywatności

1.    Administratorem danych osobowych przetwarzanych na stronach Sklepu jest Sprzedawca.
2. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tzw. RODO oraz aktualnie obowiązującymi regulacjami prawa polskiego.

2.    Sprzedawca przetwarza dane osobowe w celu umożliwienia wejścia użytkownika na stronę Sklepu i przeglądania jej zawartości, skorzystania przez użytkownika Sklepu z newslettera dostępnego na stronie Sklepu, dokonania rejestracji konta na stronie Sklepu, zawarcia i wykonania umowy sprzedaży Towaru oraz obsługi formularza kontaktowego – zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na stronie Sklepu.

3.    Podstawą przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę jest dobrowolna zgoda osoby, której dane dotyczą, albo – o ile zostało to wyraźnie wskazane – niezbędność przetwarzania do wykonania umowy.

4.    Sprzedawca może udostępniać zebrane od Kupującego lub innego użytkownika Sklepu dane osobowe podmiotom, wskazanym w komunikatach pojawiających się na stronie Sklepu. Sprzedawca nie przekazuje danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

5.    Kupującemu lub innemu użytkownikowi Sklepu przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. W celu wykonania tych praw należy skierować żądanie pod adres email: zamowienia@olejeklimowicz.pl, numer telefonu: 85 6755 737 lub osobiście w siedzibie Sprzedawcy.

6.    Sprzedawca w sposób wyraźny i nie budzący wątpliwości wyróżnia i oznacza te spośród Danych osobowych, których podanie jest niezbędne dla realizacji usług, w tym Usług elektronicznych oraz zawierania umów sprzedaży Towarów.

7.    Na stronie Sklepu są wykorzystywane pliki cookies. Stosowane są one w celach zapewnienia maksymalnej wygody wszystkich użytkowników (w tym Kupujących) przy korzystaniu ze Sklepu (zapamiętywanie preferencji i ustawień na stronie, zbieranie anonimowych danych dla celów reklamowych i statystycznych, także przez inne portale, w tym portale społecznościowe, np. Facebook). Korzystanie ze Sklepu bez zmiany ustawień w przeglądarce dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym każdego użytkownika. Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na stosowanie plików cookies powinien zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

8.    Szczegółowe zasady i informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz plików cookies dostępne są w Domenie w Polityce prywatności. 

§ 16 Postanowienia końcowe

1.    W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

2.    Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Konsumenta, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

3.    Zmiana Regulaminu dopuszczalna jest w przypadku wystąpienia co najmniej jednej ze wskazanych okoliczności:

a)    w zakresie dostosowania treści Regulaminu do aktualnie obowiązującego prawa, 

b)    zmiany siedziby, danych adresowych Sprzedawcy.

c)    zmiany profilu działalności Sprzedawcy,

d)    wprowadzenia, modyfikowania lub likwidacji Usług elektronicznych lub procedur zawierania umów lub zmiany sposobu, poprawy bezpieczeństwa ich świadczenia,

e)    zmian w systemach teleinformatycznych z których korzysta Sprzedawca w sposób wpływający na wzajemne prawa i obowiązki w następstwie prowadzania nowych technologii, zmian stosowanych rozwiązań wpływających na sposób świadczonych usług lub zasadny korzystania z nich przez Sprzedawcę.

f)     wprowadzenia, zmiany, wydania rekomendacji, decyzji, stanowisk, orzeczeń przez uprawnione do tego organy administracji publicznej z którymi wiąże się obowiązek zmiany treści Regulaminu.

4.    O każdej zmianie Regulaminu Sprzedawca informuje Kupujących na adres e-mail na co najmniej 14 dni przed terminem wejścia w życie zmian Regulaminu, jak również taką informację umieszcza na stronie głównej Domeny. Zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego (tzn. Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach), a Klient nie wypowiedział umowy zawartej na czas nieokreślony w najbliższym możliwym terminie wypowiedzenia.

5.    Postanowienia dotyczące zmiany Regulaminu nie dotyczą przypadków, gdy zmiana związane jest wyłącznie ze zmianą graficzną, poprawą oczywistych pomyłek pisarskich lub zmianą jednostek redakcyjnych, które nie wpływają na prawa i obowiązki Usługodawcy lub Usługobiorcy wynikające z niniejszego Regulaminu.

6.    Umowy sprzedaży Towarów zawarte z Kupującym przed zmianą Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

7.    Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Kupującemu treści zawieranej umowy następuje poprzez:

a)    udostępnienie Regulaminu na zasadach określonych w § 2 ust. 4,

b)     przesłanie Kupującemu wiadomości e-mail,

c)     dołączanie do przesyłek dowodu zakupu.

8.    Regulamin dostępny jest dla wszystkich Kupujących w wersji elektronicznej na stronach Sklepu www.olejeklimowicz.pl (zakładka „Regulamin”) i obowiązuje w niniejszej wersji od 4 kwietnia 2023 r.